Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E1

Tổng Quan nhà phố thương mại ( shophouse) loại E1:

Diện tích lô đất: 112,5m²

Diện tích xây dựng: 487,5m²

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E1 – Tầng 1

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E1 – Tầng 2

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E1 – Tầng 3

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E1 – Tầng 4

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E1 – Tầng 5

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E2

Tổng Quan nhà phố thương mại ( shophouse) loại E2:

Diện tích lô đất: 112,5m²

Diện tích xây dựng: 487,5m²

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E2 – Tầng 1

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E2 – Tầng 2

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E2 – Tầng 3

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E2 – Tầng 4

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại E2 – Tầng 5

 

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại F1

Tổng Quan nhà phố thương mại ( shophouse) loại F1:

Diện tích lô đất: 112,5m²

Diện tích xây dựng: 487,5m²

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại F1 – Tầng 1

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại F1 – Tầng 2

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại F1 – Tầng 3

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại F1 – Tầng 5

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại F2

Tổng Quan nhà phố thương mại ( shophouse) loại F2:

Diện tích lô đất: 112,5m²

Diện tích xây dựng: 487,5m²

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại F2 – Tầng 1

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại F2 – Tầng 2

Nhà Phố Thương Mại Hạ Long Loại F2 – Tầng 4

Nguồn: http://bietthubienhalong.com.vn/